ROSH HASHANA MENU

Rosh Hashanah Menu

Please order early......

Rosh Hashanah_edited.jpg

Please order by September 3, 2021 L'SHANA TOVA  5782.